אודותינו

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, עוסקת בשלושה תחומי פעילות: נדל”ן מניב, אנרגיה מתחדשת בישראל ופעילות דלק ישראל.

בתחום הנדל”ן המניב, עיקר פעילותה של החברה בגרמניה, שם היא פועלת משנת 2012 ומחזיקה בפורטפוליו של כ-80 מרכזים מסחריים שכונתיים, המשרתים צרכי אוכלוסיה ובית מלון. בנוסף, מחזיקה החברה בזכויות בנכס מניב בסיטי טאוור ברמת גן.
בתחום האנרגיה הירוקה, בשנת 2012 החברה החלה את פעילותה בתחום האנרגיה הירוקה והתמחתה בייזום, הקמה, רכישה ואחזקה של מערכות לייצור חשמל פוטו וולטאיבישראל. פעילות זו מוזגה בהמשך לחברה הציבורית סולגרין ואחזקות להב נמכרו ב-2019.
במאי 2020 חזרה החברה לתחום ורכשה פורטפוליו מתקנים של כ- 89 מתקנים סולריים על גגות בהיקף של כ-4.8 מגה וואט.
באפריל 2021, דיווחה החברה כי קרן נוקד משקיעה כ- 25 מיליון ש״ח, סכום אשר הושקע ע”י החברה בחברת הבת להב אנרגיה ירוקה. ההשקעה בוצעה לפי שווי של כ- 125 מיליון ש״ח (אחרי הכסף), הכל בכפוף לתנאים והתאמות שנקבעו. כאשר קרן נוקד תחזיק כ-20% ממניות להב אנרגיה ירוקה ערב ההנפקה לציבור. בעסקה קיים מנגנון לפיו קרן נוקד תקבל אופציה לא סחירה בהיקף כ-25 מיליון ש״ח שתומר ערב מועד הנפקת להב אנרגיה ירוקה ל-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-125 מיליון ש״ח אחרי הכסף.
החברה פועלת לפיתוח הפעילות שנרכשה וקידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף נרחב, הן באמצעות רכישת פרויקטים מניבים והן באמצעות יזמות בקרקעות.

דלק ישראל, באוקטובר 2020 השלימו להב אל.אר (35%) וחברה בבעלות אורי מנצור (35%) רכישה של 70% מהון המניות של דלק ישראל תמורת כ-525 מיליון שקל. במהלך הרבעון הראשון של 2021, הגדילה להב אל.אר את אחזקותיה בדלק ישראל לכ-40%.
ב- 31/03/2021 פוצלה הפעילות של דלק לשתי חברות באמצעות העברת אחזקותיה בנכסי נדל”ן (בעיקר תחנות דלק) שבבעלותה לחברה האחות – דלק נכסים (ד.פ.) בע”מ, כאשר דלק ישראל שוכרת מדלק נכסים את תחנות הדלק לטווח ארוך.

תחומי פעילות

נדל״ן מניב

מרכזים מסחריים - גרמניה

קרא עוד

אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת

קרא עוד

דלק ישראל

דלק ישראל

קרא עוד

המספרים שלנו

המספרים שלנו ל- 31.12.2023  (במיליוני ש”ח)

102

רווח נקי

558.6

הכנסות

40

דיבידנד

1,100

הון עצמי

האמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968. מובהר כי נכון למועד זה, אין כל וודאות בדבר נכונותם או שלמותם של הנתונים לעיל, אשר מתבססים, בין היתר, על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, ונכונותם ושלמותם תלויים, בין היתר, בגורמים שאינם תלויים בחברה.

נכסים לדוגמה

מהתקשורת

קשרי משקיעים

להב

סימול

314.00

שער אחרון (אג')

41,424.00

מחזור מסחר יומי (ע.נ)

-0.73%

-2.30

שינוי יומי ב-%/ אג'

עדכון אחרון: 22-07-2024 17:24

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: